e-solarium.pl - katalog solariów - Gorzów Wielkopolski

Regulamin e-solarium.pl

1. Wstęp

Regulamin określa zasady zamieszczania przez firmy w serwisie e-solarium.pl wpisów z informacjami o prowadzonych przez nie solariach.

2. Definicje

e-solarium.pl – zwane dalej serwisem – katalog solariów, serwis o charakterze reklamowym i promocyjnym dla firm, dostępny także, pod adresem www.esolarium.pl, prowadzony przez firmę P.H.U Diamentowy Zapach Edyta Przybyłko, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Wójta Gminy Lipnica Murowana pod numerem 729

Solarium - punkt usługowy udostępniający odpłatnie urządzenia do opalania się za pomocą promieni UV

Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej będąca właścicielem solarium.

Wpis – forma prezentacji solarium w serwisie e-solarium.pl

Panel administracyjny – specjalny panel służący do zarządzania danymi solarium. Dostępny jest on na stronie www.e-solarium.pl/panel po poprawnym zalogowaniu się.

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji.

3. Postanowienia ogólne

1. Każdy użytkownik może bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z zasobów dostępnych w serwisie e-solarium.pl.

2. Przedmiotem umowy między serwisem a firmą jest wpis solarium do katalogu e-solarium.pl.

4. Rodzaje wpisów

1. W serwisie dostępne są następujące opcje dotyczące wyświetlania wpisu:
a) wpis podstawowy - BEZPŁATNY
b) opcja „wyróżnienie wpisu” - wpis na liście wyszukań pojawia się zawsze na pierwszej pozycji oraz na wyróżnionym tle (w przypadku większej ilość wpisów premiowanych kolejność wyświetlania jest alfabetyczna, po nazwie solarium) na stronie głównej w boksie „promowane solaria” (w przypadku, gdy ilość promowanych solariów w serwisie jest większa niż 6, na stronie pojawia się 6 losowo wybranych przez system solariów; przy każdym przeładowaniu strony system wybierze losowo 6 solariów do wyświetlenia).
c) opcja „nowe lampy” - obok solarium na liście wyszukiwania pokazuje się ikona oznaczająca nowe lampy. Informacja jest wyświetlana 2 miesiące od daty jej wykupienia.
d) opcja „galeria zdjęć” - możliwość dołączenia do wpisu szczegółowego 6 zdjęć z solarium, zrobionych przez wskazanego przez serwis e-solarium.pl fotografa.

2. Każdy rodzaj wpisu wyróżnionego jest płatny według cennika.

3. Wpis podstawowy jest bezpłatny.

3. Opcja „wyróżnienie wpisu”, opcja „nowe lampy” i opcja „galeria zdjęć” są opcjami dodatkowymi, i ich aktywacja możliwa jest tylko przy wcześniejszym posiadaniu wpisu podstawowego.

4. Dodatkowe opcje aktywowane są na stronie do 24h od daty wpłynięcia pieniędzy na konto serwisu e-solarium.pl

5. Firma wykupująca usługę w serwisie e-solarium.pl, ma prawo do kontaktu z administratorem serwisu w celu zapoznania się z ofertą reklamową, oraz złożenia zamówienia na usługę inną drogą niż elektroniczna.

6. Usługi serwisu e-solarium mogą podlegać zmianom odnośnie do ich zakresu i treści.

5. Rejestracja

1. Firma podczas wykupowania jakiejkolwiek usługi oświadcza że zapoznała się i zaakceptowała treść całego Regulaminu oraz zapoznała się z informacjami zawartymi na stronach Serwisu e-solarium.pl, a które dotyczą reklamy w Serwisie e-solarium.pl.

2. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie gorzow.e-solarium.pl/add.php

3. Firma ma obowiązek podania prawdziwych danych, w innym przypadku wpis solarium zostanie usunięty w trybie natychmiastowym.

4. Efektem poprawnie przeprowadzonej rejestracji jest wpis solarium w katalogu oraz konto do panelu administracyjnego, za pomocą którego można zarządzać wpisem.

5. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Firmy oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

6. Firma wypełniająca formularz zamówienia, oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do użytkowania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług.

7. Pełna aktywacja Wpisu następuje przez administratora do 48h od dodania Wpisu.

6. Opłaty

1. Administrator Serwisu e-solarium.pl ma prawo do zamieszczania reklam firmy bez ponoszenia lub uiszczania jakichkolwiek opłat.

2. Serwis e-solarium.pl oraz właściciel serwisu e-solarium.pl nie zwraca całości ani części kosztów poniesionych przez Firmę w trakcie zamawiania bądź realizacji jakiejkolwiek usługi.

3. Wykupienie przez Firmę jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia jej z respektowania postanowień niniejszego regulaminu.

4. Czas oczekiwania na opłatę to 14 dni. Po upływie tego okresu firma jest usuwana z bazy e-solarium.pl

5. Po wpłynięciu opłaty na konto bankowe serwisu e-solarium.pl wystawiana jest i wysyłana pocztą tradycyjną faktura VAT, na adres podany w formularzu rejestracji.

6. Opłata uiszczana jest jednorazowo na cały okres trwania umowy, który wynosi 2 miesiące w przypadku wpisu premiowanego i opcji „nowe lampy”. Okres trwania umowy jest liczony od momentu aktywacji usługi.

7. W przypadku opcji „galeria zdjęć” opłata jest jednorazowa. Zdjęcia wykonane przez fotografa są objęte prawem autorskim i są własnością serwisu e-solarium.pl. Nie mogą być wykorzystywane przez Firmę w innych celach niż w wpisie solarium, bez zgody właściciela serwisu.

8. Ceny poszczególnych wpisów i dodatkowych opcji:
a) wpis podstawowy - bezpłatnie
b) opcja „wyróżnienie wpisu” - 100 zł / 2 miesiące
c) opcja „nowe lampy” - 50 zł / 2 miesiące
d) opcja „galeria zdjęć” - 250 zł / opłata jednorazowa

9. Wszystkie ceny podane na stronach e-solarium.pl są cenami netto.

10. Serwis e-solarium.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich.

11. W terminie 30 dni przed upływem okresu trwania umowy, Firma zostanie poinformowana o możliwości przedłużenia umowy.

7. Prawa i obowiązki usługobiorcy

1. Firma zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji w panelu administracyjnym.

2. Firma zobowiązana jest chronić swoje hasło. Na wniosek Firmy lub z poziomu panelu administracyjnego, hasło zabezpieczające może zostać zmienione.

3. Firma ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć dane zarejestrowanego przez siebie solarium z bazy e-solarium.pl i co za tym idzie, wpisu w serwisie e-solarium.pl.

4. Firma ma możliwość wyłączenia/włączenia opcji oceniania i komentowania solarium. W przypadku wyłączenia, solarium nie bierze udziału w rankingach.

5. Rozwiązanie umowy przez Firmę, przed upływem opłaconego okresu, nie prowadzi do zwrotu wniesionej opłaty.

6. Firma zamieszczając dane solarium w bazie e-solarium.pl wyraża zgodę na
a) ich udostępnienie w serwisie e-solarium.pl;
b) przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez Firmę adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym oraz na przetwarzanie ich przez serwis e-solarium.pl na zasadach określonych przepisami Ustawy zgodnie z Ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);
c) gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez serwis e-solarium.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności serwisu e-solarium.pl oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

8. Firma zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Interenet.

8. Prawa i obowiązki usługodawcy

1. Serwis e-solarium.pl zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Firmę treści i opinii Użytkowników, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz przyjętych za obraźliwe.

2. Serwis e-solarium.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Firmę treści oraz opinie Użytkowników w serwisie e-solarium.pl

3. Serwis e-solarium.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu naruszającego warunki regulaminu, bez podania przyczyny i zwrotu kosztów poniesionych przez Firmę.

4. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów i opinii Użytkowników, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp.

9. Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownik dodając opinię o solarium jest zobowiązany do sumiennej i obiektywnej oceny.

2. Użytkownik zamieszczając opinie o solarium w serwisie e-solarium.pl wyraża zgodę na
a) udostępnienie treści opinii w serwisie e-solarium.pl
b) przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez Użytkownika adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym oraz na przetwarzanie ich przez serwis e-solarium.pl na zasadach określonych przepisami Ustawy zgodnie z Ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
c) gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez serwis e-solarium.pl swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności serwisu e-solarium.pl oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

3. Użytkownik ma prawo do napisania opinii i oceny każdego solarium raz w miesiącu.

4.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Interenet.

5. Użytkownik dodając opinię do solarium oświadcza że zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

1. Serwis e-solarium.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych w serwisie przez Użytkowników. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału serwisu e-solarium.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

2. Serwis e-solarium.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w  zd. 1 dotyczy także odmowy wykonania usługi przez Firmę.

3. Serwis e-solarium.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. Wszelkie nieporozumienia Firmy rozwiązują między sobą bez angażowania serwisu e-solarium.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

4. Serwis e-solarium.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w zd. 1 Firmie nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

11. Własność intelektualna

1. Treść serwisu, logo, elementy graficzne e-solarium.pl stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek elementów serwisu e-solarium.pl bez zgody właściciela jest nielegalne i zabronione.

12. Postanowienia końcowe

1. Serwis e-solarium.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści regulaminu. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o wprowadzanych zmianach każdą Firmę na 7 dni przed faktycznym wprowadzeniem tych zmian. Każdą firmę obowiązuje aktualna treść Regulaminu zamieszczana na stronie.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Firma ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem e-solarium.pl a Firmą, co w efekcie doprowadzi do usunięcia kont Firmy i wpisu Solarium.

3. Wszelkie pytania i informacje dotyczące serwisu e-solarium.pl prosimy kierować na adres info@e-solarium.pl